กระดาษห้องอายุกรรม หัวใจ (EXERCISE STREET TEST)


กระดาษ EKG KENZ P210-60ZDM